მერაბ ჭანუყვაძემ კონკურსის შედეგები ოფიციალურად გამოაცხადა

დამატებულია: 2014-12-30
picture1

მერაბ ჭანუყვაძემ კონკურსის შედეგები ოფიციალურად გამოაცხადა მერაბ ჭანუყვაძემ კონკურსის შედეგები ოფიციალურად გამოაცხადა ალიონი. დღეს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე ჟურნალისტების წინაშე წარდგა და მუნიციპალიტეტში თანამდებობების დასაკავებლად გამართული კონკურსი შედეგები წარმოადგინა (ოქმი თან ერთვის .ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო
კომისიის სხდომის ოქმი N7 ქ. ოზურგეთი „29“ დეკემბერი 2014 წ. 20 .00 სთ.2014 წლის 29 დეკემბერს გაიმართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის (შემდგომში კომისია) სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ კომისიის თავმჯდომარე - ბატონი მერაბ ჭანუყვაძე, კომისიის თავმჯომარის მოადგილე - ბატონი დავით დარჩია, ასევე კომისიის სხვა წევრები.სხდომას უძღვებოდა: კომისიის თავმჯდომარე - მერაბ ჭანუყვაძე
სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და წევრები: 1. დავით დარჩია - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;2. არჩილ ყაზაიშვილი - კომისიის წევრი;3. მაიზერ ცელაძე - კომისიის წევრი;4. სოფიო სალუქვაძე - კომისიის წევრი;5. ივანე მენაბდე - კომისიის წევრი;6. კახაბერ ლომაძე -კომისიის წევრი;7. გოჩა კილაძე - კომისიის წევრი;<8. თეიმურაზ ქინქლაძე - კომისიის წევრი.განსახილველი საკითხი:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და საკრებულოს აპარატში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მესამე ეტაპის - გასაუბრების შედეგების მიხედვით თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის დასანიშნად წარდგენა ან უარის გამოცხადება კანდიდატის წარდგენაზე;
2. ზოგიერთ ვაკანსიაზე კონკურის ჩაშლილად ჩათვლა.
3. სხვა საკითხები.
მოისმინეს:
კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება - რომელმაც აღნიშნა, რომ 2014 წლის 22-26 დეკემბერს მიმდინარეობდა კონკურსის გასაუბრების ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა 306 კანდიდატი მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 123, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 14 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. აქედან, გასაუბრების ეტაპზე არ გამოცხადდა 16 კანდიდატი, ხოლო 2 კანდიდატი გამოცხადდა 30 წუთზე მეტი დაგვიანებით, რომელთა დაგვიანება კომისიის მიერ ჩაითვალა არასაპატიოდ.
კომისიის თავმჯდომარემ აღინიშნა ისიც, რომ კონკურსის პროცედურებთან დაკავშირებით კანდიდატთა მხრიდან რაიმე პრეტენზიები არ დაფიქსირებულა.
კომისიის სხვა წევრების მოსაზრებები განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.

კომისიის მიერ კონკურის გასაუბრების ეტაპზე მონაწილე თითოეულ კანდიდატს ცალ-ცალკე ეყარა კენჭი. აღინიშნა აპლიკანტების ცოდნა და გამოცდილება, პიროვნული მახასიათებლები, პროფესიული კომპეტენტურობის, არგუმენტირების, თვითკრიტიკულობისა და გულწრფელობის დონე, პროფესიული და საკუთარი შესაძლებლობების შეფასების უნარი, დადგინდა შესაბამისობა დასაკავებელ თანამდებობასთან და მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილებები:

1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებას თანდართული წესის მე-14 მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად წარედგინოს შემდეგი კანდიდატები:


I
ადმინისტრაციული სამსახური

1. საქმისწარმოების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ნანა ხომერიკი;
ბ) მთავარი სპეციალისტი დოკუმენტაციის მიღებისა და დამუშავების საკითხებში -
თამარ ბაქანიძე.
2. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - მარინა ქერქაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკის საკითხებში - ქეთო დემანია.
3. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ეკატერინე მგელაძე;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საკითხებში - ჭაბუკი ანდღულაძე;
გ) სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში - ნენსი კიკვაძე.
4. პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ნინო მახარაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში - ნანა კილაძე.

II
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

1. საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - პავლე ჭყონია;
ბ) მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში - თამარ ბაბილოძე.
2. საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და სახაზინო-საბანკო მომსახურების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ნინო დარჩია;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში - მარინა დარჩია;
გ) უფროსი სპეციალისტი საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვისა და შრომის ანაზღაურების საკითხებში - მაკა ბეგიაშვილი.
3. მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ამირან გირკელიძე;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი მუნიციპალურ შესყიდვებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოების საკითხებში - დავით ღლონტი;
გ) უფროსი სპეციალისტი ხელშეკრულების შემუშავებისა და პირობების შესრულების მიმდინარეობაზე კონტროლის საკითხებში - თამარ ლომთათიძე.
4. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - თენგიზ ჩიჩუა;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი ტრანსპორტით, საწვავ-საცხები მასალებით და კომუნალური მომსახურების საკითხებში - გრიგოლ შახოვი;
გ) უფროსი სპეციალისტი შენობა-ნაგებობების მოვლის, დაცვისა და სასაწყობე მეურნეობის მართვის საკითხებში - თედო მენაბდე.


III
იურიდიული სამსახური

1. სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - მიხეილ შილაკაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში - კლიმენტი ცერცვაძე.
2. ზედამხედველობის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - გერმანე ჭანუყვაძე;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების საკითხებში - კახაბერ იმნაძე;
გ) უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საკითხებში -
მიხეილ ბოლქვაძე.


IV
შიდა აუდიტის სამსახური

1. მთავარი სპეციალისტი ორგანიზაციების აუდიტორული შემოწმების საკითხებში -
ნათელა ტუღუში;
2. უფროსი სპეციალისტი ფინანსური რისკების დადგენის საკითხებში - ხათუნა თაყაიშვილი.

V
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური

1. ინფრასრუქტურის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - გოჩა აბაშმაძე;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი ტრანსპორტის საკითხებში - პაატა ვაშალომიძე;
გ) უფროსი სპეციალისტი გზების და ხიდების საკითხებში - რევაზ გუდაძე;
დ) სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში - აივაზ ბერიძე.
2. არქიტექტურის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - თამაზ ლომჯარია;
ბ) მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურის საკითხებში - სოსო სადრაძე.
3. ქონების მართვის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - მალხაზ გორგოშიძე;
ბ) წამყვანი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში - პელაგია კალანდაძე;
დ) უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხებში - შოთა სარიშვილი.


VI
კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

1. კულტურის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ვახტანგ ვაშაყმაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში - ნუნუ მამუკელაშვილი.
2. სპორტის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ზაზა ცინცაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - თამარ აროშიძე.
3. ტურიზმის განვითარების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ეკატერინე სირაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში - ირაკლი წულაძე.


VII
განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახური

1. განათლების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ქეთევან კვაჭანტირაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სასწავლო-სააღმზრდელო მუშაობის საკითხებში - ნინო გაბუნია.
2. ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ხათუნა ჯაბუა;
ბ) მთავარი სპეციალისტი ახალგაზრდობის საქმეთა საკითხებში - რუსუდან გიორგაძე.
3. სოციალური დაცვის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ნათია ვაშალომიძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სოციალური დაცვის საკითხებში - ქეთევან სანიკიძე.

VIII
ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

1. ეკონომიკის განვითარების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - თეა კუპრაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის განვითარების საკითხებში - ნანა მელაშვილი.
2. სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - თედორე ბურჭულაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში - აკაკი ღლონტი.

IX
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

1. მოქალაქეთა გაწვევის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - გიორგი თავართქილაძე.
ბ) მთავარი სპეციალისტი - თამარი დარჩია.
2. მობილიზაციის განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ბადრი რუსიეშვილი;
ბ) მთავარი სპეციალისტი - გიორგი სალუქვაძე.

X
გამგებლის წარმომადგენელი,
გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე

1. დაბა ლაითურის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ემზარ ბერიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - დიანა ბიბილეიშვილი;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გოგიტა დუმბაძე.
2. დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ზვიადი მიქელაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გენადი შაინიძე
3. დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ტარიელ ანთაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - დავით ტუნაძე.
4. დაბა ურეკის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - დავით რობაქიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ელზა ღუდუშაური.
5. ასკანის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ბადრი ჯაველიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - დავით კიღურაძე.
6. ბაილეთის ადმინისტრაციული ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - სპარტაკ მამულაიშვილი;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გიორგი ქათამიძე.
7. ბახვის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - გოჩა შარაშენიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - მაყვალა ქიქოძე;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გიორგი ნიკოლაიშვილი.
8. ბოხვაურის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - გოჩა ჭეფხოძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გიორგი არობელიძე.
9. გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - კონსტანტინე ჩიკაშუა;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ნინო მახარაძე.
10. დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ვასილ ღლონტი
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გიორგი თოიძე;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - იური გოგოტიშვილი.
11. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - როლანდი ხუნდაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - დავით ჩავლეშვილი.
12. თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ომარი დოლიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - კახაბერ ვასაძე.
13. კონჭკათის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ირაკლი ლოდია;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ცირა ბარბაქაძე
14. ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - მერაბ სალუქვაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ზინაიდა ურუშაძე;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ირმა სალუქვაძე.
15. მაკვანეთის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ლევან ნიკოლაიშვილი;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - შორენა ონიანი.
16. მელექედურის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - გაგა ცხომელიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - მამუკა თავართქილაძე.
17. მერიის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - გრიგოლ კოსტავა;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ნუგზარ ხომერიკი;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გიორგი მუჯირი.
18. ნაგომრის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - მიხეილ ცქვიტიშვილი;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გრიგოლ გოგიბერიძე.
19. ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ილია თავაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - დავით ხომერიკი;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ნატო ნიკოლაშვილი.
20. სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ვალერიან კირკიტაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ბადრი თავდუმაძე.
21. სილაურის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ზურაბ ტუღუში;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - არჩილ ხარაბაძე.
22. შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - ბესიკი ლომინაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გია გვარჯალაძე;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - გოჩა ბურჭულაძე.
23. ცხემლისხიდის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - დავით ჭანუყვაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - მარინა თუთბერიძე.
24. ძიმითის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - დავით ხინიკაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - მზექალა მელუა.
25. ჭანიეთის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - მერაბი ბერიძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ირაკლი რამიშვილი.
26. ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - გოჩა სირაძე;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - ია ჩხარტიშვილი.
27. შრომის ადმინისტრაციულ ერთეული
ა) გამგებლის წარმომადგენელი - მარო დარჩია;
ბ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - კახა ქადიეშვილი;
გ) გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - მინდია ხიმშიაშვილი.
28. მთისპირის ადმინისტრაციულ ერთეული
გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე - რომან ვანაძე.

XI
გამგებლის თანაშემწე
ვასილ ქარჩავა

XII
მდივანი-რეფერენტი
ელენე სურგულაძე


2. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებას თანდართული წესის მე-14 მუხლის თანახმად, კომისია უარს აცხადებს ზოგიერთ თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე და შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შემდეგ ვაკანსიებზე კონკურსი ჩაითვალოს ჩაშლილად:

1. ადმინისტრაციული სამსახური
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების
უფროსი სპეციალისტი პროგრამულ და ტექნიკურ საკითხებში.
2. მთისპირის ადმინისტრაციულ ერთეული
გამგებლის წარმომადგენელი.

3. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებას თანდართული წესის მე-14 მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად წარედგინოს შემდეგი კანდიდატები:

I
საკრებულოს აპარატის უფროსი
ნანა თავდუმაძე
II
საორგანიზაციო განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ნათელა ლომჯარია;
ბ) მთავარი სპეციალისტი საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში - ნორა მდივანი;
გ) მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში - ნინო ერქომაიშვილი;
დ) წამყვანი სპეციალისტი საოქმო მომსახურების საკითხებში - გივი ყაზაიშვილი;
ე) უფროსი სპეციალისტი პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში -
ნათელა ზედგენიძე;
ვ) სპეციალისტი ვებ-გვერდი ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში -
ზაზა თავაძე.

III
სამდივნო განყოფილება
ა) განყოფილების უფროსი - ავთანდილ გოლიაძე;
ბ) მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში - ცირა მდინარაძე;
გ) წამყვანი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში - ქეთევან ჭელიძე;
დ) სპეციალისტი კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში - რუსუდან ხაბეიშვილი;
ე) სპეციალისტი კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში - ანა მუკბანიანი;
ვ) სპეციალისტი - ნანა სიხარულიძე.

IV
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე
იაკობ დოლიძე

4. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილებას თანდართული წესის მე-14 მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს აპარატის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად წარდგენაზე უარი გამოეცხადოს შემდეგ კანდიდატებს:
1 აბაშიძე მალხაზ
2 ანდღულაძე ლია
3 ანთაძე გიორგი
4 არავაძე ნათელა
5 ბაბილოძე მთვარისა
6 ბაიაშვილი ლელა
7 ბაკურაძე ომარ
8 ბარბაქაძე ნათია
9 ბასილაშვილი თინათინ
10 ბაქანიძე ტიტე
11 ბერაძე ნონა
12 ბერიძე ია
13 ბერძენიშვილი გურამ
14 ბოლქვაძე გიორგი
15 ბოლქვაძე თათია
16 გიორგაძე თამარ
17 გობრონიძე მარეხი
18 გოგელია ქრისტინე
19 გოგოლაძე გიორგი
20 გოგუაძე მარიამ
21 გოგუაძე ჰამლეტ
22 გორდელაძე მარინა
23 გუჯაბიძე მაკა
24 დათუნაიშვილი ლევან
25 დარჩია ვეფხვია
26 დვალიშვილი ლელა
27 დოლიძე გიორგი
28 დოლიძე გურამ
29 დოლიძე ელიკო
30 დოლიძე ვალერიან
31 დოლიძე მაკა
32 ერქომაიშვილი ირმა
33 ერქომაიშვილი ნინო
34 ესაძე ნინო
35 ვასაძე დიმიტრი
36 ვასაძე მარინა
37 ვაშალომიძე ნათია
38 ვაშალომიძე ხათუნა
39 ვაშაყმაძე რომან
40 ვიბლიანი მანანა
41 ზაქარიაძე ვერიკო
42 ზაქრაძე თამარ
43 ზენაიშვილი ოთარ
44 ზურგალიძე გენადი
45 თავაძე ნინო
46 თავდიშვილი ემზარ
47 თვალავაძე გოჩა
48 თოიძე ნოდარ
49 ინწკირველი ანა
50 კაკრიაშვილი სოზარი
51 კალანდარიშვილი გრიგოლ
52 კალანდარიშვილი ქეთევან
53 კბილიანიშვილი ნატო
54 კვასტიანი ლალი
55 კვასტიანი ჯუნისი
56 კვაჭანტირაძე კახაბერ
57 კვაჭანტირაძე ნინო
58 კვეტენაძე ფატიმა
59 კვირკველია ბადრი
60 კვირჩილაძე თორნიკე
61 კილაძე თამარ
62 კოსტავა ილია
63 კუნჭულია გულინა
64 ლაბაძე ბადრი
65 ლეჟავა ნია
66 ლომთაძე ნიკოლოზ
67 ლომინაძე მიხეილ
68 ლომიძე ბერდია
69 მაისურაძე კობა
70 მალაზონია თამარ
71 მალაზონია ლიდა
72 მამალაძე გიორგი
73 მანთიძე დავით
74 მარკოიშვილი თამარი
75 მარშანია ეკატერინე
76 მარშანია შოთა
77 მაჭარაშვილი ფიქრია
78 მდინარაძე ირინა
79 მდინარაძე ნინო
80 მეგრელიძე ლევან
81 მესხიშვილი პავლე
82 მიდოდაშვილი ეკატერინე
83 მითაიშვილი ქსენია
84 მიქატაძე ბექა
85 მორგოშია ირინე
86 მჟავანაძე ალექსანდრე
87 მუჯირი გიორგი
88 ნაჭყებია თამილა
89 ნიკოლაიშვილი გიორგი
90 ნიკოლაიშვილი ნინო
91 ნიკოლაიშვილი სულიკო
92 ოთხმეზური ლალი
93 პაპაშვილი მარიამ
94 როყვა ლილი
95 რუსიეშვილი ნანა
96 რჩეულიშვილი ბექა
97 საბაშვილი თამარი
98 სალუქვაძე გელა
99 სალუქვაძე ერეკლე
100 სალუქვაძე მზევინარ
101 სანიკიძე მარინა
102 საღარაძე ნინა
103 სვანიძე თამთა
104 სირაძე ალექსანდრე
105 სირაძე ნოდარ
106 სირაძე ციალა
107 სიხარულიძე მიხეილ
108 სკამკოჩაშვილი მათე
109 ტოროშელიძე ვარდენ
110 ტუღუში გელა
111 ტუღუში მარიკა
112 ტუღუში მარინა
113 ტუღუში ნინო
114 უთალიშვილი ანა
115 უჩაძე-მუჯირი ხათუნა
116 ფირცხალაიშვილი თამარ
117 ფუტკარაია ბექა
118 ფუტკარაძე ზაზა
119 ქათამაძე ელზა
120 ქათამიძე ნინო
121 ქერქაძე მაკა
122 ქვილორია ნუკრი
123 ქვლივიძე ნინო
124 ქილიფთარი შოთა
125 ქობულაძე დავით
126 ქონიაძე რაისა
127 ღლონტი ვლადიმერ
128 ღლონტი თამარ
129 ღლონტი კონსტანტინე
130 ღლონტი სევერიან
131 ღლონტი სოფიკო
132 შაინიძე ზურაბ
133 შარაშენიძე გურამ
134 შუბითიძე ჯაბა
135 ჩავლეშვილი აკაკი
136 ჩახვაძე ალექსანდრე
137 ჩახნაშვილი მაკა
138 ჩიჩუა მამუკა
139 ჩხაიძე ავთანდილ
140 ჩხაიძე ავთანდილ
141 ჩხაიძე ეკა
142 ჩხაიძე რევაზ
143 ჩხაიძე რუსუდან
144 ჩხარტიშვილი თეონა
145 ჩხარტიშვილი ტარიელ
146 ცელაძე ნანა
147 ცელაძე ფილიპე
148 ცერცვაძე თამაზ
149 ცეცხლაძე დავით
150 ცეცხლაძე ნანა
151 ცინცაძე ეკა
152 ცქვიტინიძე თამარ
153 ცქვიტინიძე ნათია
154 ცხელიშვილი ელზა
155 ცხომელიძე თამარ
156 ჭელიძე ლაშა
157 ჭელიძე მერაბ
158 ხაბეიშვილი მერაბ
159 ხაბულიანი ანა
160 ხავთასი დავით
161 ხავთასი იზოლდა
162 ხვედელიძე ნათელა
163 ხინთიბიძე ნარგიზი
164 ხინიკაძე ლელა
165 ხომერიკი მერი
166 ხურციძე ნანული
167 ჯაიანი დურმიშხან
168 ჯაში გოჩა
169 ჯახუტაშვილი ნინო
170 ჯიჯიეშვილი ალექსანდრე
171 ჯიჯიეშვილი გიორგი

5. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ თითოეული კანდიდატის ინფორმირება უზრუნველყოს კომისიის წევრებმა (ა.ყაზაიშვილი, მ.ცელაძე) ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ოქმზე ხელმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.
6. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციის საჯაროობას უზრუნველყოფს კომისიის თავმჯდომარე.

კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ჭანუყვაძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე: დავით დარჩია

კომისიის წევრი: არჩილ ყაზაიშვილი

კომისიის წევრი: მაიზერ ცელაძე

კომისიის წევრი: სოფიო სალუქვაძე

კომისიის წევრი: ივანე მენაბდე

კომისიის წევრი: კახაბერ ლომაძე

კომისიის წევრი: გოჩა კილაძე

კომისიის წევრი: თეიმურაზ ქინქლაძე

ავტორი: administrator;

© alion.ge 2015 წელი ყველა უფლება დაცულია.