ავტორი ოთარ ცინარიძე

10 wlis win aw gardacvlili biznesmenis sandro SaraSiZis iniciativiT, sazogadoeba `Wvanelis~ TanadgomiT, Suaxeveli biznesmenis levan (aslan mJavanaZis), vladimer mamulaZis, SemoqmedebiTi muSakebisa da sazogadoebis mxardaWeriT, festival `jvarimindors~ daedo saTave.

wlebia festivali ori regionis – guriisa da aWaris mosaxleobis, xelovanebis, mwerlebis, kulturisa da sportis sferos warmomadgenlebis monawileobiT imarTeba. jer kldeSi Cveulebrivad gamokveTil jvars pativs miagebdnen, Semdeg ki zeimi imarTeboda.

Sovis tragediam mTel rig RonisZiebebSi koreqtivebi Seitana. wels jvarimindorsa da mis SemogarenSi arsebul sazafxulo ialaRebze tradiciuli saxalxo dResaswauli `SuamToba~aRar gamarTula, `jvarimindorobac~ mokrZalebulad aRiniSna.

festivalis monawileebma Tavdapirvelad, kldeSi arsebuli bunebrivi jvari daaTvalieres.

– aWaris mTianeTis mraval RirsSesaniSnaobas vicnob. fotoebiTa da videoTi kldeSi nakveTi jvaric nanaxi mqonda, magram nanaxma molodins gadaaWarba. Cems Tvalwin gadaiSala aWara-guriis, mesxeTis, aWara-SavSeTis qedebis mSvenieri peizaJebi. madloba am dResaswaulis organizatorebs, – gviTxra poetma guliko gabaiZem.

amjerad `jvarimindoroba~ mxolod sportuli RonisZiebiT Semoifargla. cxemliseli Wabukebi or gundad gaiyvnen da erTmaneTs fexburTSi gaejibrnen. Wvanis xeobis frenburTelebi Suaxevis TviTmmarTvelobis gunds daupirispirdnen. monawileebma kidev erTxel pativi miages Sovis tragediis msxverplT da  TanagrZnoba gamoucxades daRupulebisa da dazaralebulebis ojaxebs. sityviT gamovidnen Suaxevis municipalitetis meri omar takiZe, saqarTvelos parlamentisa da aWaris umaRlesi sabWos maJoritari deputatebi anzor bolqvaZe, fridon futkaraZe, Suaxevis municipalitetis genderuli Tanasworobis sabWos Tavmjdomare, sakrebulos komisiis Tavmjdomare fati WaRaliZe, sazogadoeba `Wvanelis~ Tavmjdomare Temur zoiZe. man rigi siaxleebic gaaxmovana. sazogadoebis sapatio Tavmjdomared omar takiZe airCies. Seiqmna saqvelmoqmedo fondi `Wvana~, romelsac am xeobis mkvidri biznesmeni ramaz msaxuraZe uxelmZRvanelebs.

21-e saukunis dasawyisSi Wvanis xeobaSi saxalxo dResaswauli `Wvanoba~ wamoiwyes. `sapatio Wvanelebic~ pirvelad maSin dasaxeldnen. 10 wlis win `Wvanoba~ `jvarimindorma~ Caanacvla. `sapatio Wvanelebsac~ am RonisZiebaze irCeven. wels es pativi wilad xvdaT baTumis respublikuri klinikis eqims, Wvanis xeobis mkvidr iago takiZesa da Suaxevis raionis yofil xelmZRvanels murman WaRaliZes.

– 30 welze meti mSobliuri Suaxevis mosaxleobis samsaxurSi viyavi. ukve 85 weli movitove ukan. aq gatarebuli dro yvelaze dasamaxsovrebeli da Sinaarsiani iyo. Suaxevis damoukidebel administraciul erTeulad aRdgenis dRidanve, Tanaraioneli axalgazrdebis winamZRoloba damakisres. 70-iani wlebis bolodan raionis pirveli piri viyavi. Cvens saqmianobas is aRmSenebloba ukavSirdeba, rac im dros mimdinareobda. is saavtomobilo gza, romelic jvarimindorsa da Taginurze Semodis, maSin gaviyvaneT. 10-mde sofelSi skolebis kapitaluri Senobebi aigo. saavtomobilo gzebi sxva mTebSic gaviyvaneT. muSaoba mifasdeboda. mravali samTavrobo jildos, `sapatio Suaxevelis~ wodebis mflobeli var, magram am asakSi, aseT viTarebaSi `sapatio Wvanelis~ wodeba CemTvis didze didi pativia, – gviTxra murman WaRaliZem.

komentari ramdenime monawiles vTxoveT:

noviel alelovi, amerikis SeerTebul StatebSi mcxovrebi qarTveli: – yoveli qarTveli, vinc qveynis sazRvrebs gareT cxovrobs da mSobliur saqarTvelos aRmasvlaSi garkveuli wvlili Seaqvs, valia, movides, naxos es mSvenieri buneba, gaecnos aq davanebul adaT-wesebs, istoriul RirsSesaniSnaobebs. rom ara Sovis tragedia, es festivali ufro sazeimo iqneboda, Tumca, rac me mainteresebda, is vnaxe da mdidari STabeWdilebebiT vtoveb am mTebs, aq momuSave adamianebs. 50 welia amerikaSi vcxovrob da aseT RonisZiebas pirvelad veswrebi.

evgeni baraTaSvili, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori: – pirvel rigSi, madloba Cem doqtorant Temur zoiZes, rom am RirsSesaniSnaobis gacnobis SesaZlebloba momca. aqve getyviT, rom man am dReebSi asocirebuli profesoris xarisxi moipova. ukve maqvs Sinagani moTxovna, rom am mTebSi isev Camovide, daveswro festivalebs, tradiciul saxalxo dResaswaul `SuamTobas~.

zurab takiZe, lanCxuTis municipalitetis sofel CoCxaTis mkvidri: – Cemi asakis adamianma xSirad unda moinaxulos is mSvenieri da mimzidveli adgilebi, sadac daibada, bavSvoba gaatara, rigi garemoebebis gamo festivals `jvarimindori~ pirvelad veswrebi. emociebiT datvirTuli var, miT umetes, rom SovSi momxdari tragediis gamo, rigi aqtivoba aRar gamarTula. madloba am RonisZiebis iniciatorebsa da organizatorebs