თვე: ივლისი 2018

ადრეული და სკოლამდელი განათლების რეფორმა დაიწყო…

ალიონი. 2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ,“რის საფუძველზეც, საქართველოში ადრეული და სკოლამდელი განათლების…