დღე: ოქტომბერი 4, 2022

მედიატური – საქართველოში აკვაკულტურის სფეროს ძირითადი პრობლემები და გამოწვევები 

ორგანიზაცია ,,მწვანე სექტორი“ ახორციელებს პროექტს – ,,აკვაკულტურა – ახალი შესაძლებლობების სივრცე“, რომლის მიზანია საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების სტრუქტურული სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების…