გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაწყებული  ხანძრების,  უკანონო ჭრების გამო გურიის რეგიონში განადგურდა ხელოვნურად გაშენებული ქარსაფარი ზოლის დიდი ნაწილი, რამაც გავლენა იქონია გარემოზე.

საქართველოში ქარსაფარი ზოლების სტატუსი და სამართლებრივი მდგომარეობა რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული აქტებით: 

 • საქართველოს კანონი ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ; 2 ნოემბერი, 2021
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N286 16 ივნისი, 2021; ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების ინვენტარიზაციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N146 24 მარტი, 2022 ქარსაფარი ზოლის აღდგენის, გაშენების, მოვლის, დაცვისა და მასზე ზედამხედველობის წესის დამტკიცების თაობაზე
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება N115 4 მარტი, 2022 ქარსაფარ (მინდორდაცვით) ზოლში სპეციალური დანიშნულებით ჭრის განხორციელებისას კომპენსაციის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ
 • საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-138; 24 თებერვალი, 2022ქარსაფარი ზოლის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და აღდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე
 • საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-66; 2 თებერვალი, 2022; ქარსაფარი ზოლის ინვენტარიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

ქარსაფარი ზოლის სტატუსი განსაზღვრულია კანონით. ესაასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ან მის ნაწილზე ხელოვნურად გაშენებული მერქნიანი ხეების მწკრივი. ქარსაფარი ზოლის სტატუსის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიორინგის ეროვნული სააგენტო.ქარსაფარი ზოლის საზღვრები რეგისტრირდება უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში სააგენტოს მიმართვის საფუძველზე. ამ მიმართვას თან უნდა ერთოდეს შესაბამისი მიწის ნაკვეთის ან მისი ნაწილის მესაკუთრის თანხმობა.

ქარსაფარი ზოლი შეიძლება იყოს სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტის ან კერძო საკუთრებაში.კერძო მესაკუთრეს უფლება აქვს, სააგენტოსთან შეთანხმებით გააშენოს ქარსაფარი ზოლი და უზრუნველყოს მისი მოვლისა და დაცვის ღონისძიებების განხორციელება. ქარსაფარი ზოლის კერძო მესაკუთრეს აკისრია ვალდებულება, ხელი არ შეუშალოს შესაბამის სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს ქარსაფარი ზოლის აღდგენის, გაშენების, მოვლისა და დაცვის ღონისძიებების განხორციელებაში.

კანონი განსაზღვრავს ქარსაფარი ზოლების მართვაში მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებია:

 • ქარსაფარი ზოლის აღდგენისა და გაშენების გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქარსაფარი ზოლის აღდგენა, გაშენება, მოვლა, დაცვა და მასზე ზედამხედველობა;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქარსაფარი ზოლის სტატუსის მქონე მიწის ნაკვეთის ან მისი ნაწილის სამეურნეო მიზნით გამოყენებისთვის დაინტერესებული პირისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემა;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქარსაფარ ზოლში სპეციალური დანიშნულებით ჭრის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქარსაფარი ზოლის მართვის გეგმის დამტკიცება;
 • ქარსაფარი ზოლის აღდგენის, გაშენების, მოვლისა და დაცვის ღონისძიებების განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 • ქარსაფარი ზოლის სარგებლიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით (N2-106; 2 მარტი, 2023) დამტკიცებულია ქარსაფარი ზოლის ინვენტარიზაციის გეგმა. გეგმით გათვალისწინებულია გურიის მხარის სამივე მუნციპალიტეტში ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაცია შემდეგი მოცულობით:

 • ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 274,91 ჰექტარი
 • ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 132,09 ჰექტარი
 • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 28,3 ჰექტარი

სამივე მუნიციპალიტეტში ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაციის განხორციელების პერიოდად ამ ბრძანების მიხედვით დადგენილია 2024 წელი.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა ქარსაფარი ზოლის დაზიანებაზე. ქარსაფარ ზოლში მერქნიანი მცენარის (ხის) დაზიანება, რამაც შეიძლება მისი ზრდის შეწყვეტა გამოიწვიოს, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.ქარსაფარ ზოლში ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა  გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.

 

პროექტს აქტიური ქალები უკეთესი გარემოსთვისახორციელებს გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაციაეკო“- ქალთა ფონდი საქართველოშიარდაჭერით.

დაფინანსებული ფართი

მსგავსი სტატიები

 • 65
  ამირან გამყრელიძე მიმართვას ავრცელებსდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ამირან გამყრელიძე მიმართვას ავრცელებს. გამყრელიძემ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობა შეაფასა და მიღწეულ შედეგებსა და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა. ის მიმართვაში კოლეგებს საქმიანობისთვის მადლობას უხდის. „ძვირფასო კოლეგებო, პარტნიორებო, მეგობრებო, მაქვს პატივი კიდევ ერთხელ მოგმართოთ, როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის…
 • 65
  როგორ მივაღწიოთ ნაკლებქარიანობას,_ პრობლემის გადაჭრის გზა არსებობსბოლო პერიოდში სხვადასხვა მედიასაშუალებებში, არაერთ გარემოსდაცვით თემაზე დაიწერა, სტატიები, მაგრამ ცოტა ქარსაფარი ზოლების აღდგენის საკითხებზე. არადა საკმაოდ დიდია სტიქიური მოვლენების (ქარი, ქარიშხალი) ცუდი გავლენა მოსახლეობაზე, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე. სტატიის მომზადების იდეის განხორციელებაში დამეხმარა  მედიატურში  „აღმოაჩინე“ გურია“ მონაწილეობა,   ამ თემაზე კვალიფიციური მოხსენებებიც მოვისმინეთ. მედიატურის ფარგლებში და შემდეგაც დაბა ლაითურში ვეწვიეთ სათემო ფონდ…
 • 65
  როგორ მივაღწიოთ ნაკლებქარიანობას,_ პრობლემის გადაჭრის გზა არსებობსბოლო პერიოდში სხვადასხვა მედიასაშუალებებში, არაერთ გარემოსდაცვით თემაზე დაიწერა, სტატიები, მაგრამ ცოტა ქარსაფარი ზოლების აღდგენის საკითხებზე. არადა საკმაოდ დიდია სტიქიური მოვლენების (ქარი, ქარიშხალი) ცუდი გავლენა მოსახლეობაზე, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე. სტატიის მომზადების იდეის განხორციელებაში დამეხმარ  მედიატურში  „აღმოაჩინე“ გურია“ მონაწილეობა,   ამ თემაზე კვალიფიციური მოხსენებებიც მოვისმინეთ. მედიატურის ფარგლებში და შემდეგაც დაბა ლაითურში ვეწვიეთ სათემო ფონდ…
 • 64
  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებსსაგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის მე-13 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, რუსეთის ფედერაცია კვლავ განაგრძობს საქართველოს რეგიონების _ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასა და მილიტარიზაციას. ამასთან, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღითიდღე უარესდება ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა. „2008 წლის 7 აგვისტოს 13 წელი შესრულდა რუსეთის ფედერაციის მიერ…
 • 59
  ქარსაფარი ზოლების ისტორია და მნიშვნელობაქარსაფარი ზოლების გაშენების ისტორია ასეულ წლებს ითვლის და მისი ინტენსიური განაშენიანება გასული საუკუნის 30- იან წლებში დაიწყო. მათი მთავარი დანიშნულება იყო ქარის სიძლიერის კოეფიციენტის შემცირება, ასევე გამოიყენებოდა თოვლიანი ქარბუქების წინააღმდეგ. მოგვიანებით ნათელი გახდა, რომ ქარსაფარი ზოლების მიმდებარედ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა იზრდებოდა, ხოლო ნიადაგის ეროზია, გამოფიტვა მცირდებოდა. 21- ე საუკუნეში განსაკუთრებულ…